امداد و نجات در غار

هزینه دوره: 1.100.000 ریال

مدت دوره: 3 روز

ظرفیت: 12 نفر

پیش نیاز: (پیشرفته غارنوردی)


دریافت فایل


سازمان نجات غار در فرانسه
عملکرد
 • مدیریت
 • سازمان عملیاتی
 • آموزش
 • تجهیزات
 • امور مالی
 • ارتباط با نهادهای اجتماعی
نقش سازمان نجات غار فرانسه در بدنه فدراسیون غار نوردی فرانسه
 • پرسنل نجات
 • عضویت به عنوان پرسنل روی سطح زمین در سازمان نجات غار فرانسه
 • آموزش های پرسنل زیر زمینی
مرحله درخواست کمک
 • اولین واکنش (عکس العمل )
 • عمومی
 • دانستن چگونگی عملکرد
مراقبت از مصدوم منتظر نجات
 • به دست آوردن اطلاعات
 • هنگام انتظار
 • فرایند درخواست کمک
عملیات نجات
 • عمومی
 • ساختار یک عملیات نجات
 • تیم پشتیبانی پزشکی
 • پرسنل متخصص پزشکی
 • لوازم و تجهیزات تخصصی تیم پزشکی
 • نتیجه گیری
ارتباطات
 • عمومی
 • وسایل ارتباطی
 • روش های سطح زمین
 • روش های زیر زمینی
 • تلفن های کابلی
 • پستهای صدور فرمان موبایل و پیشرفته
 • وظایف سرپرست
 • به روز رسانی پیشرفت در عملیات
برداشتن موانع
 • پرسنل
 • وظایف تیم برطرف کننده موانع
 • تکنیک های برداشتن موانع
 • استفاده از مواد منفجره
نجات در غواصی غار
 • عمومی
 • شرایط غواصی
 • چگونگی رخ دادن سوانح
 • جنبه های متفاوت عملیات نجات
 • پرسنل کلیدی
 • مشاور فنی بخش
 • کنترل کننده غواصی
 • برانکارد زیر آبی
عملیات با هلیکوپتر
 • آماده کردن محل فرود هلیکوپتر
 • سوار شدن و پیاده شدن
 • وینچ (بکسل)
 • سیگنال های درخواست کمک اظطراری
تجهیزات
 • عمومی
 • تستهای ضروری نظارت
انتخاب تجهیزات
 • دوام طناب ها
 • فقدان نیرو
 • جلوگیری از سایش
 • شکست طناب
 • استفاده از طناب بعنوان حلقه های تقسیم بار
 • حمایت های مصنوعی
 • حمایت های طبیعی
 • رول پلاک ها
 • کارگاهها
 • جنبه های فنی
 • مقاومت حلقه های تقسیم بار
 • کارابین ها
 • حلقه های تسمه ای
 • حلقه های طناب دینامیک
 • یومارها
 • قرقره ها
 • -1 با بلبرینگ
 • -2 با یاتاقانهای صاف
 • -3 برانکاردها
تکنیک های خروج اضطراری
 • عبارات قراردادی
گره ها
 • گره دو سرطناب دولا
 • گره خرگوشی
 • گره هشت سه لا
 • گره خود حمایت
 • گره حمایت
 • گره خفت (متوقف کننده)
 • گره هشت تعقیب
 • گره سردست (دم گاوی)
 • نحوه شناسائی (مشخص کردن ) طناب ها
برانکاردها
 • تجهیزات مورد نیاز
 • برای مصدوم
 • برای برانکارد
 • بستن مصدوم
 • ملحقات برانکارد
 • روش معمولی
 • مانور بالای مسیر (سر و پا)
 • سیستم موازنه ساده برانکارد
 • آویختن روی قرقره ها
کشش به سمت بالا
 • ارتباط بین امدادگرها
 • کشش با قرقره های متعدد و تک قرقره
 • دو قرقره و یومار (برقراری نوع  Z)
 • تغییر جهت کشش (قرقره سوم)
 • نصب کارگاه
 • تکنیک های ویژه
 • عبور گره
 • محافظها
 • سیستمهای وزن متقابل
 • وظایف کنترل کننده ها و تقابل وزن ها (رگلاتور)
 • قفل در عملیات تقابل وزن
 • عبور از گره در کارگاه وزن متقابل
 • دو وزن متقابل روی یک قرقره
 • موازنه
 • موقعیت ویژه
فرود
 • سیستم ترمز ساده
 • استفاده از ابزار فرود
 • استفاده از گره حمایت
 • تناوب در ترمز و کشش
 • عبور گره درون سیستم ترمز
 • انتقال به سیستم دوم فرود
تبدیل ها
قرقره ها
 • قرقره انحراف ثابت
 • قرقره های جدا شدنی
 • زوایای کاری گسترده
 • زوایای کاری محدود
 • قرقره انحراف انسانی
 • تغییرات در قرقره انحراف انسانی
عبور عرضی (تراورس)
 • تراورس افقی
 • کارگاهها و حمایت ها
 • افزایش امتداد
 • کشش با نیروی موازنه
 • کشش با سیستم قرقره
 • طناب برگشت به عقب
 • تراورس در شیب
 • تراورس متوالی (پی در پی)
حمل افقی برانکارد
 • حمل
 • عمومی
 • راه یاب
 • دستورات
 • سطوح مسطح و پاساژهای باریک
 • پاساژهای شکافی
 • تالارهای بزرگ
 • برانکارد آبی

0 30