دوره دیواره نوردی

هزینه دوره: 1.700.000 ریال

مدت دوره: 3 روز

ظرفیت: 4 نفر

پیش نیاز: (پیشرفته سنگنوردی)


دریافت فایل


فصل اول (آشنایی)

 

دیواره های ایران

درجه بندی مسیرها

تهیه کروکی مسیر

ابزارشنای دیواره نوردی

 

فصل دوم  (ابزارهای موثر و آمادگی جهت صعود)

 

گره ها و کارگاههای کاربردی در دیواره نوردی

میخ ها و ملاحظات آن

رول بولتها

چیدمان ابزار

 

فصل سوم ( صعود و تکنیکهای دیواره نوردی)

 

صعود کرده ای

پاکسازی ابزارها از روی مسیر

بالاکشی تجهیزات

تغییر مسیر ( پاندوله )

سقوط

فرود

صعود مصنوعی

ثابت گذاری

 

فصل چهارم ( تاریخچه ای (ناقص) بر دیواره نوردی ایران)

مراجع


0 42