کارگاه آموزشی کار با GPS

هزینه دوره: 900.000 ریال

مدت دوره: 2 روز

ظرفیت: 12 نفر

پیش نیاز: (کارگاه آموزشی نقشه خوانی و قطب نما)


دریافت فایل


فصل اول: تاریخچه پیدایش GPS ، تئوری و نحوه عملکرد آن

تاریخچه و علت پیدایش  GPS

اجزای سه گانه یک سیستم  GPS

بخش فضایی

ماهواره چیست ؟

چگونه یک ماهواره در مدار خود باقی می ماند؟

مدارهای ماهواره

انواع ماهواره ها

تفاوت بین مدارهای  Geostationary و قطبی

ماهواره های  GPS

مشخصات ماهواره های  GPS

Almanac و Ephemeris  چیست؟

سیگنال های ماهواره

نحوه تشخیص موقعیت از طریق ماهواره ها

بخش کنترل

بخش کاربری

محاسبه سرعت توسط دستگاه  GPS

خطای ناشی از اتمسفر بر روی  GPS

خطای Selective Availability

فرضیه نسبی بودن  GPS

GPS های تفاضلی

WAAS

 

فصل دوم: آشنایی با  84WGS   ، سیستم UTM و طول و عرض جغرافیایی

آشنایی با  World Geodetic System

سیستم مختصاتی  UTM

طول و عرض جغرافیایی

تاریخچه طول و عرض جغرافیایی

مشکل طول جغرافیایی

روش گالیله

کرنومتر

انواع GPS  های مورد استفاده

 

فصل سوم: آشنایی با قسمت های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه

آشنایی با قسمت های مختلف سخت افزاری دستگاه  GPS

آشنایی با قسمت های مختلف نرم افزاری دستگاه

آشنایی با قسمت  Main Menu

منوی  Setup یا تنظیمات دستگاه

System Setup Page یا صفحه تنظیمات دستگاه

صفحه  Time یا زمان

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش یا Display

تنظیمات مربوط به واحد های اندازه گیری یا  Units

روش تنظیم  Interface دستگاه گیرنده

Heading

Page Sequence یا ترتیب نمایش صفحات

Map Setup Page یا صفحه مربوظ به تنظیمات نقشه

کالیبراسیون های دستگاه  GPS

Satellite یا صفحه ماهواره ها

Mark Waypoint یا صفحه ثبت نقاط شاخص

Tracks یا ثبت مسیر

نحوه ایجاد یک  Route یا مسیر

Highway یا صفحه بزرگراهها

Proximity Waypoint یا نقاط مجاورت

صفحه خورشید و ماه

صفحه شکار و ماهیگیری

صفحه تقویم یا  Calendar

صفحه ماشین حساب یا  Calculator

صفحه کرنومتر یا Stop Watch

صفحه  Find

آشنایی با صفحه  Altimeter یا ارتفاع سنج

انتخاب های موجود در صفحه  Altemeter

رسم گراف ارتفاع بر مبنای فاصله  Plot Over Dist

رسم گراف بر مبنای زمان

رسم گراف بر مبنای ارتفاع

View Points یا مرور ارتفاعات برداشت شده

آشنایی با صفحه  Trip Computer یا کامپیوتر برنامه

صفحه نقشه دستگاه یا  Map Page

آشنایی با صفحه Compass  یا قطب نمای دستگاه

آشنایی با برخی گزینه های اضافی دستگاه های  GPS

صفحه ارتباطات رادیویی در دستگاه های سری  Rino

خصوصیات سری Oregon و Colorado

 

فصل چهارم: آشنایی با نرم افزار Mapsource  و ارتباط آن با  Google Earth

 آشنایی و نحوه کار با نرم افزار  Mapsource

آشنایی با خصوصیات کلی نرم افزار  Mapsource

انتقال اطلاعات از نرم افزار  GPSبه دستگاه  Mapsource

انتقال اطلاعات از دستگاه  Mapsource به نرم افزار GPS

ذخیره اطلاعات با فرمتهای مختلف

خواندن اطلاعات ذخیره شده

آنچه درباره نقشه گرافیکی باید بدانیم

لغزاندن تصویر

جستجوی مکانهای اطراف

آنچه درباره نقاط باید بدانیم

آنچه درباره مسیر باید بدانیم

آنچه که باید در مورد رد پا بدانیم


0 35