پیشرفته غارنوردی

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

مدت دوره: 4 روز

ظرفیت: 6 نفر

پیش نیاز: (کارآموزی غارنوردی)


 

دریافت فایل


روز اول (ابزارها گره ها کارگاه ها و مرور کارآموزی)

 

 • ابزارها (Equipment)
 • مینی تراکشن (Mini Traxion)
 • پروتراکشن (Pro traxion)
 • راک (Rack)
 • تی بلوک (Tiblock)
 • راپ من (Ropeman)
 • قرقره دوقلوتاندم کابلی (Tandem-Cable)
 • قرقره دوقلوتاندم اسپید (Tandem Speed)
 • قرقره دوقلوتاندم (Tandem)
 • اتصالات متحرک
 • کارابینهای غار نوردی (Caving Carabine)
 • کارابین مایلون دلتا
 • کارابین های مایلن
 • کارابین
 • گره ها (Knots)
 • تعریف گره
 • گره گاردا
 • ایجاد کارابین گاردا
 • گره پروانه(Patery Fly Knot)
 • گره باخ من(Bachmann Knot)
 • اتصال طناب با تعقیب هشت یک لا (Retraced Figure of Eight)
 • رول کوبی
 • دسته بندی رول ها
 • رول های مکانیکی
 • رول های گوه دار متحرک
 • رول های گوه دار ضربه ای
 • رول های چسبی
 • روش تزریق
 • نکاتی در خصوص رول کوبی
 • کارگاه
 • کارگاه دینامیک
 • کارگاه استاتیک

 

روز دوم (صعود ها)

 

 • صعودها (Caving Ascent)
 • صعود توسط یومار و گره های اتوبلوک
 • صعود با یومار و گره مشار
 • صعود با پنتین
 • صعود میمونی
 • صعود میمونی با گره پروسیک یا مشار
 • اتصال طناب در بین فرود

 

روز سوم (عبور از تراورس، و تیرولرها سازی ها)

 

 • عبور از تراورس
 • عبور از تیرول
 • تکنیک های رها سازی شانت
 • نجات شخص در حین فرود
 • نجات شخص در حالت صعود

 

 روز چهارم( امداد و نجات شخصی(انفرادی) – Self Rescue )

 

 • روش های بالاکشی
 • خود امدادی یا نجات شخصی  (Self Rescue)
 • پاندول اسپانیایی (Spanish Pendulum)
 • بالاکشی مجروح از پایین به همراه ناجی (Counter Weight)
 • تکنیک کرول تو کرول
 • ضمائم (جداول و فرم ها)

0 28