پیشرفته سنگنوردی

هزینه دوره: 1.800.000 ریال

مدت دوره: 4 روز

ظرفیت: 5 نفر

پیش نیاز: (کارآموزی سنگ نوردی)


دریافت فایل


روز اول:
مرور کار آموزی: (کارگاه ها، حمایت، صعود کرده ای، فرودها)

 

روز دوم:
ابزارشناسی پیشرفته
گره ها
صعود مصنوعی و ابزارگذاری

 

روز سوم:
صعود طبیعی و ابزارگذاری
صعود میمونی
فرودها

 

روز چهارم:
اضافه کردن طناب در کارگاه
فلاشن زوگ
موفلاژ

 

فرهنگ انگلیسی به فارسی لغات و عبارات سنگ نوردی

مهمترین منابع و ماخذ

 


0 31