کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان

هزینه دوره: 500.000 ریال

مدت دوره: 1 روز

ظرفیت: 30 نفر

پیش نیاز: ندارد


دریافت فایل


فصل اول :شناخت جو

الف) ساختار عمودی جو

ب) ترکیبات جو

ج) شناخت مقیاس پدیده های جوی

فصل دوم:  شناخت ابر ها

الف) عوامل تشکیل دهنده ابر

ب) نحوه طبقه بندی ابرها

ج)نامگذاری ابر ها

د)شناسایی ابر ها

فصل سوم :عوامل کاهش دهنده دید درطبیعت

فصل چهارم: دمای هوا

الف)دگرگونی های دمایی

ب)دمای احساسی

فصل پنجم: فشارهوا

فصل ششم :باد

الف)تشخیص جهت وسرعت باد

ب)انواع باد

فصل هفتم:  تابش

فصل هشتم: هواشناسی غار

الف)گاز های موجود درغار

ب)جریان های هوای غار

فصل نهم: بارش

فصل دهم: توده های جوی

الف)تقسیم بندی حرارتی توده های جوی

ب)وضعیت جوی هنگام تاثیر وعبور جبهه های جوی

فصل یازدهم :پیش یابی محلی با کمک دود


0 27