کارگاه آموزشی نقشه خوانی و قطب نما

هزینه دوره: 900.000 ریال

مدت دوره: 2 روز

ظرفیت: 12 نفر

پیش نیاز: ندارد


دریافت فایل


برای چه ناوبری را بیاموزیم ؟

ناوبری مقدماتی

قطب نمای لنز دار

مشخصات کلی قطب نمای لنز دار

قسمتهای قطب نما

استفاده از قطب نما

بازرسی های دوره ای قطب نما

کالیبره کردن قطب

نحوه نگاه کردن به هدف از یک قطب نمای لنز دار

روش چسباندن قطب نما به گونه برای دیدن گرای هدف

روش عادی گرفتن گرا

نحوه جهت یابی در روش عادی گرفتن قطب نما

نقشه توپوگرافیک

خصوصیات یک نقشه توپوگرافیک

اطلاعات حاشیه نقشه

مقیاس در نقشه

سمبلها

خطوط میزان (کنتور)

مشخصات خطوط میزان

اطلاعات نقشه و جهت

انواع شمال

زاویه  G-M

زاویه سنج

تبدیل گرا از روی نقشه به زمین

منطبق کردن نقشه با زمینی که در آن قرار داریم

اطلاعات نقشه – فاصله

اطلاعات نقشه – موقعی

اطلاعات نقشه – تشخیص علائم

تاکردن نقشه و محافظ از نقشه

آموزش پیشرفته ناوبری

تشخیص جهت حرکت

روشهای پیمودن گرا در یک مسیر

حفظ جه حرکت

تعقیب قطب نما چیست؟

رد شدن از موانع

بازگشت از مسیر پیموده شده

گراگیری با استفاده از علائم خطی شکل

تشخیص موقعی فعلی

روش برش (با استفاده از نقشه)

روش تکنیک برش اصلاح شده

روش تکنیک برش فاصله ای

روش تکنیک تلاقی دو گرا

روش تکنیک سه نقطه ای (سه گرایی)

پیدا کردن موقعی – تکنیک بدلی

پیدا کردن موقعی – ارتفاع (ارتفاع سنج)

پیدا کردن موقعی فعلی با استفاده از  UTM GRID

تخمین مسافت پیموده شده

اندازه گیری فواصل به صورت خط مستقیم

اندازه گیری فواصل در مسیرهای پیچ دار

تخمین فاصله با استفاده از سرعت

تخمین مسافت با قدم شمار

اندازه گیری مسافت از روش تخمین زدن

روش 100 متری

قانون انگشت شست

روش زمانی

آموزش پیشرفته ناوبری (2)

موارد ایمنی برای یک راهنمای کوهستان

قانون 3 تایی ها

طرح درس نقشه خوانی و کار با قطب نما بخش ناوبری

تقسیم مسئولیت ها

مشخصات منطقه ای برنامه

زمین

انتخاب مسیر

باقی ماندن بر روی مسیر درست

استفاده از یک مرجع انسانی

درست کردن یک نقطه مرجع

استفاده از خطوط مرجع

روش اشاره با انگشت شست

تشخیص ساعات باقی مانده تا غروب آفتاب

تخمین فاصله با استفاده از عقربه های میل قطب نما (تکنیک اول)

تخمین فاصله با استفاده از درجه های قطب نما

تشخیص فاصله با استفاده از درجه بندی میل (تکنیک دوم)

مراحل کشیدن نقشه منطقه

ذخیره کردن انرژی

زمان های استراحت


0 59