نقشه برداری غار

هزینه دوره: 700.000 ریال

مدت دوره: 3 روز

ظرفیت: 12 نفر

پیش نیاز: (دوره غارپیمایی)


دریافت فایل


فصل اول (مفاهیم پایه)

فصل دوم (اصول و قواعد نقشه برداری غار)

فصل سوم (نقشه برداری بدون کاغذ Paperless)

فصل چهارم (مطالعه آزاد)

منابع

 


0 16