کارگاه آموزشی مبانی نجات فنی

هزینه دوره: 1.200.000 ریال

مدت دوره: 2 روز

ظرفیت: 8 نفر

پیش نیاز: (پیشرفته سنگنوردی)


دریافت فایل


عناوین :

جستجو و نجات چیست

عوامل موثر در اجرای جستجو و نجات

آشنایی با زیر مجموعه های ورزش کوهنوردی

تجهیزات فنی کوهنوردی

تجهیزات فنی جستجو و نجات

انواع گره های مورد نیاز

پرورش مدرسین متخصص جستجو و نجات و …

ارگانها و سازمانهای مجری در خصوص جستجو و نجات

مراحل و سطح بندی جستجو و نجات

سطح یک دوره فنی تخصصی جستجو و نجات

روز شمار دوره کار آموزی مقدماتی جستجو و نجات

 


0 15