کارآموزی غارنوردی

هزینه دوره: 1.400.000 ریال

مدت دوره: 3 روز

ظرفیت: 8 نفر

پیش نیاز: (دوره غارپیمایی)


دریافت فایل


بخش اول

 

 1. تجهیزات
 2. گره ها
 3. نکاتی در رابطه با سیستم SRT (تک طناب Single Rope Technique)
 4. حمایت ها
 5. صعودهای دو طرفه و یک طرفه

 

بخش دوم

 

 1. کارگاه
 2. صعود بوسیله کرول
 3. فرود با ابزار صعود
 4. فرود در غار
 5. رها سازی شانت
 6. تراورس
 7. تبدیل ها

 

بخش سوم

 

 1. عبور از گره
 2. عبور از ریبلی و انحراف
 3. فرم بازدید از غار

0 14