روزشمار دوره

 

روز اوّل

ثبت نام

افتتاحیه

آزمون آمادگی جسمانی

استراحت

آموزش دروس تئوری ( 1 )

نماز، ناهار

آموزش دروس عملی ( 1 )

استراحت

آموزش دروس عملی ( 2 )

 

روز دوم

آموزش دروس عملی ( 3 )

استراحت

آموزش دروس تئوری ( 2 )

نماز، ناهار

آموزش دروس عملی ( 4 )

استراحت

آموزش دروس عملی ( 5 )

 

روز سوم

آزمون کتبی دروس تئوری

استراحت

آزمون عملی دروس عملی

اختتامیه


دریافت فایل

0 19