کارگاه آموزشی زمین شناسی و مورفولوژی کارست

هزینه دوره: 400.000 ریال

مدت دوره: 1 روز

ظرفیت: 30 نفر

پیش نیاز: ندارد


دریافت فایل


0 8