روز  اوّل

 

ثبت نام

افتتاحیّه

قرآن، سرود  مّلی،معارفه

آزمون آمادگی جسمانی

استراحت
مروری بر کارآموزی مقّدماتی

نماز، ناهار،استراحت

آموزش دروس عملی  (1)
استراحت

آموزش دروس عملی (2)

 

روز  دوم

 

آموزش دروس تئوری
استراحت
آموزش دروس عملی  (3)

نماز، ناهار،استراحت

آموزش دروس عملی (4 )
استراحت

آموزش دروس عملی ( 4)

 

روز  سوم

 

آموزش دروس عملی  در طبیعت  (1)

استراحت

آموزش دروس عملی در  طبیعت  (2)

نماز،  ناهار، استراحت

آموزش دروس عملی در طبیعت (3)

استراحت

آموزش دروس عملی در طبیعت (4)

 

روز  چهارم

 

آزمون کتبی دروس تئوری
استراحت
آزمون عملی دروس عملی
آمادگی  برای اختتامیه
اختتامیّه


دریافت فایل

0 25