پیشرفته برف و یخ

هزینه دوره: 1.900.000 ریال

مدت دوره: 4 روز

ظرفیت: 5 نفر

پیش نیاز: (کارآموزی برف و یخ)


 

دریافت فایل


روز اول

ابزار شناسی

کلنگ

تبر یخ

حمل کلنگ کوهنوردی

کرامپون

باتوم

کلاه کاسک

لنگر و نبشی برف

یومار

گره ها

گام برداری با کرامپون

روش صعود فرانسوی

صعود با یک تبر

برگشتن

حمایتها

حمایت پوتین- کلنگ

صندلی سطلی

ترمز بدون کمک کلنگ

 

روز دوم

کارگاههای برف

کارگاه قارچ برفی

کارگاههای افقی

کارگاه کلنگ  Y

کارگاه لنگربرف

کارگاه  T

ایمنی کارگاهها

فرود

فرود با طناب و بدون کمک ابزار در شیبهای کم

آشنایی ابزار هشت فرود

فرود با گره قفل خودکار پروسیک مشار (زیر ابزار)

فرودبا گره حمایت (ایتالیایی)

ریورسو

ترمز با کلنگ در سقوطهای ناگهانی (خود ایستایی)

صعود با دو تبر

 

روز سوم

هم طنابی در یخچال (صعود همزمان)

حمل طناب در صعود همزمان

عبور از تله ها و شکاف های برفی

کلنگ قابل بازگشت

روش دفن دو کلنگ

روش دفن یک کلنگ به صورت افقی

عبور از گره

 

روز چهارم

سیستمهای بالاکشی

بالاکشی از شکاف

روشهای بالا کشی

روش فلاشن زوگ قرقره

روش موفلاژ

صعودکرده ای درزمستان و تابستان

صعود برفچال

مهمترین منابع و مأخذ


0 38