کامیاب نریمانی (هوشمند)

متولد سال 1343 در کرج

 

1-موسس و عضو گروه کوهنوردی کاهار سال 1371

2-مسئول امور مالی گروه کوهنوردی کاهار از سال تاسیس به مدت 2سال

3-رئیس گروه کوهنوردی کاهار  از فروردین سال 1373تا سال 1390

4-عضو و مدیرعامل باشگاه کوهنوردی کاهار البرز از سال 1390تا 1391

5-عضو و رئیس هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی کاهار البرز از سال1391 تاکنون

6-سرپرست برنامه های صعود به قلل البرز مرکزی گروه و باشگاه کوهنوردی کاهار درسالهای متمادی از سال 1370 تا کنون در اجرای صعودبه قلل: کاهار – کاهار بزرگ – خونکاهار – کلجاران – مرجیکش – حصارچال – رستم نشت –  کلون بستک – هفت خوان – کرچان – دماوند – توچال به شهرستانک – جانستون – خرسنگ جنوبی – کلاش ویا – قله خلنوی کوچک وبزرگ از مسیر لالون به وارنگرود – آزادکوه – درفک – سماموس – سرکچال های یک و دو سه – سی چال – تیفه ژاندارک – قلعه دختر – شاه دژ – جارو – قله نور در منطقه سهند

7-سرپرست اجرای برنامه صعود به قلل منطقه طالقان از جمله : شاه البرز – واجر – امیرکلوان – خطا الراس گردنه ابراهیم اباد زیاران وقله میناوند ، شاه کرم، گزنایورد، کرج های یک و دو و سه ، ورکش ها ، میشنو (کاهار)

8-سرپرست صعود قلل منطقه الموت وکنگلک های یک و دو و سه و قله سیاهلان

9-سرپرست صعود قلل مرتفع ایران از جمله قلل: الوند – سهند – اشترانکوه – شیرکوه – کرکس – سبلان – علم کوه

10-سرپرست صعود زمستانه قلل: پیله – کاهار – پرسون – پهنه سار – ناز – الوند

11-سرپرست پیمایش غارهای متعددی از جمله : غار میدانک – یخ مراد – هملون کوچک و بزرگ – کهک – بورنیک – حاج کندی درزنجان – رودافشان – درفک – قوری قلعه – دانیال – هوتو – گل زرد –  چال نخجیر قبل از توریستی شدن – علیصدر – کتله خور

12-سرپرست کشف و شناسایی 14 غار و دو دهانه چاه اهکی در رشته کوه البرز ازجمله غارهای کوچک : کندر – عرفان – سیادر – سعادت – کندیلان – گشنادر و غارهای متوسط : کسیل – هیو – گلردین – چال کفتر – گوجان – خانیکان – گلرگمان – لودر – جم – چاه ها: سریچال – دینگ دینگ کندک – سیادر – عرفان – کسیل

13- سرپرست تیم نقشه برداری و نقشه کشی و تهیه و کروکی از غارهای هیو – میدانک – رود افشان – گلردین – کهک – بورنینک – گوجان – حاج کندی – هملون کوچک وبزرگ – یخ مراد – چال نخجیر قبل از توریستی شدن و کلیه غار های کوچک و جاهای کشف شده توسط گروه کوهنوردی کاهار

14-تالیف گزارشات چگونگی کشف و شناسایی و پیمایش غارهای ردیف های 11و12

15- تهیه گزارش و کروکی از تمامی صعود های اجراشده در ردیف های 6 – 7 – 8 – 9 –10

16-رئیس گروه کوهنوردی سازمان آتشنشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران درسالهای متمادی از سال 1374لغایت سال 1394و سرپرست کلیه برنامه های صعود های کوهنوردان آن سازمان

17-رئیس کمیته غارنوردی هیئت کوهنوردی شهرستان کرج از سال 1374 لغایت 1384

18-رئیس کمیته غارنوردی هیئت کوهنوردی شهرستان استان تهران از سال 1377لغایت 1384

19-ناظرکمیته غارنوردی استانداری تهران از سال 1378 لغایت 1380

20-رئیس کمیته هماهنگی و برنامه ریزی هیئت کوهنوردی شهرستان کرج                         از سال 1384 لغایت   1390

21-سرپرست اجرای برنامه کویرنوردی از شهرستان بیارجمند به دامغان بطول 100کیلومتر و عبور از کویر

22-سرپرست گروه مشترک کاهار و گروه کوهنوردی شهرداری تهران و گروه کوهنوردی سازمان آتش نشانی تهران در اجرای صعودهای قلل (دشته – پیله – کارا – قزقوچال – داراآباد – فراخ – کاهار – پهنه سار – شادژ – کرچان –          قلعه دختر – سی چال – پرسون – سماموس – درفک – شامعلم – کرکس – اشترانکوه – درازنو درکردکوی)

23-سرپرست برنامه جنگل نوردی : درازنوی کردکوی – ارون و درفک – جهان نمای کردکوی – الیمستان آمل

 

0 41